Obsah -


Preklad-Tlmočenie.sk


  • Register prekladateľských firiem SR
  • Databáza overených prekladateľov a agentúr v celej SR
  • Nájdi prekladateľa, tlmočníka, súdneho prekladateľa


Vyhledávání

Alena Bieliková
Jednotlivec – prekladateľ/tlmočník

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácia o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Vám poskytujem nasledovné informácie.

 

1.     Prevádzkovateľ

Alena Bieliková, Pribinova 970/24, 017 01 Považská Bystrica, IČO 17902371 (ďalej ako „prekladateľka“). Kontaktné údaje uvedené v tomto bode sú zároveň kontaktnými údajmi zodpovednej osoby.

 

2.     Účel získavania a spracovania osobných údajov

·       Osobné údaje zákazníkov prekladateľka spracúva za účelom splnenia zadanej zákazky (vyhotovenie prekladu) a fakturácie tejto zákazky. Zadaním zákazky (požiadavky na vyhotovenie prekladu) zákazník (dotknutá osoba) udeľuje prekladateľke súhlas so spracovaním a uchovávaním poskytnutých osobných údajov. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné zákazku splniť (vyhotoviť preklad).

·       Osobné údaje zákazníkov na marketingové účely prekladateľka nespracúva ani neposkytuje tretím osobám, s výnimkou prípadov, kedy k tomu zaväzuje zákon.

 

3.     Rozsah spracúvaných a uchovávaných osobných údajov

Za účelom vyhotovenia zákazky/prekladu:   meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, informácie o zdravotnom stave a pod.

Za účelom fakturácie:                                       meno a priezvisko, adresa

 

4.     Prístup k osobným údajom

Prístup k spracúvaným a uchovávaným údajom má výlučne prekladateľka.

 

5.     Miesto spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané a uchovávané výlučne v sídle prekladateľky v Slovenskej republike.

 

6.     Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba (zákazník) je oprávnená kedykoľvek požiadať o informáciu, aké osobné údaje o nej prekladateľka spracúva a uchováva, resp. požiadať o vymazanie uchovávaných údajov, s výnimkou údajov potrebných pre fakturáciu (meno, priezvisko, adresa).

 

7.     Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov (dotknutých osôb) prekladateľka uchováva dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa spracúvajú, resp. po dobu, ktorú predpisuje zákon.

 


Registrácia prekladateľa/agentúry

Zaoberáte sa prekladmi? Zaregistrujte sa u nás úplne zadarmo a staňte sa členmi komunity!

+ Registrovať sa

Vstup pre registrovaných členov

PřihlášeníKontaktyObsah -